Rregullorja COVID-19 FSDKSH

R R E G U L L O R E “PËR MARRJEN E MASAVE ORGANIZATIVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË FONDIT TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR GJATË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19”   Rregullorja COVID-19 FSDKSH  Urdheri Rregullores COVID...

Videot trajnuese mbi e-Vizita

Aksesimi dhe SSO Plotësimi i formularit pj1 Plotësimi i shënjave jetësore etj Menaxhimi i vizitave Plotësimi i formularit pj2 Raporte e statistika...