Në zbatim të ligjit nr.95/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar” si dhe vendimin nr. 314 datë 24.05.2023 “Për miratimin e llojeve dhe procedurave të lidhjes së marrëveshjeve të posaçme (MEA), duhet të dorëzoni me zarf të mbyllur, pranë Fondit kërkesat për MEA (Managed Entry Agreement) për barna origjinatore patentë të reja që kërkojnë të përfshihen për herë të parë në Listën e Barnave të Rimbursuara.

Zarfi duhet të ketë mbishkrimin: Drejtuar Komisionit Teknik të Hartimit të Listës së Barnave të Rimbursuara, për vitin 2024, kërkese për MEA (Managed Entry Agreement).

Afati përfundimtar i dorëzimit është data 17.05.2024.