Aktivitetet Kryesore

Njoftim për subjektet farmaceutike për plotësimin e dosjeve të MEA

Në zbatim të ligjit nr.95/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar” si dhe vendimin nr. 314 datë 24.05.2023 “Për miratimin e llojeve dhe procedurave të lidhjes së marrëveshjeve të posaçme (MEA),...

NJOFTIM PËR PROCESIN E HARTIMIT TË LBR-së PËR VITIN 2024  

Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbursuara për vitin 2024, njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara ka perfunduar. Propozimet janë dorëzuar pranë Fondit të Sigurimit të...

NJOFTIM PËR PROPOZIMET E LBR 2024

Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2024 (këtu e më poshtë "LBR"), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më datë 27.03.2024, ora 16.30. Pas...