Programi i Transparencës

Hyrje


Rreth FSDKSH

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi FSDKSH Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të FSDKSH Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga FSDKSH Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të FSDKSH Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP (nuk është i aplikueshëm për FSDKSH) Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga FSDKSH

  Lista e Shërbimeve që ofron FSDKSH, përfshirë
  • tarifat përkatëse (nëse ka)
  • formular aplikimi
  • afati kohor
  • procedurë ankimimi
  • standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të FSDSKSH
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga FSDKSH
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për FSDKSH që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat    dhe përgjigjet

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (në vijim “FSDKSH”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). FSDKSH duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të FSDKSH. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit FSDKSH duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga FSDKSH.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, FSDKSH duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.