Baza Ligjore

 

Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të FSDKSH për të marrë vendime

VKM nr. 124, datë 05.03.2014, “Për miratimin e Statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, (ndryshuar me VKM nr. 305 datë 20.04.2016 )

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e FSDKSH

Rregullore nr. 2, datë 18.04.2014, “Për funksionimin e Komitetit të Shqyrtimit Administrativ”, miratuar me VKA nr. 68, datë 18.04.2014, (ndryshuar me VKA nr. 62, datë 01.08.2016 dhe VKA nr. 15, datë 31.05.2019).

Legjislacion kombëtar / Akte nënligjore

Ligji nr. 10383, datë 24.02.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

VKM nr. 124, datë 05.03.2014, “Për miratimin e Statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, (ndryshuar me VKM nr. 305 datë 20.04.2016 )

VKM nr. 185, datë 2.4.2014, “Për përcaktimin e mënyrës së realizimit të kontrollit mjekësor bazë për shtetasit e moshës 35 – 70 vjeç”, (i ndryshuar me VKM, Nr.721, date 12.10.2016)

VKM nr. 308, datë 21.05.2014, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor”, i përditësuar (VKM nr. 755, date 01.12.2022).

VKM nr. 307, datë 21.5.2014, “Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor”, i ndryshuar (VKM, Nr.74, datë 07.02.2018)

VKM nr. 737, datë 5.11.2014, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore publike të kujdesit shëndetësor parësor nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor”

VKM nr. 955, datë 29.12.2014, “Për përcaktimin e kategorive të individëve të siguruar që përjashtohen nga pagesat e drejtpërdrejta të shërbimeve shëndetësore”, (ndryshuar me VKM nr.946, datë 28.12.2016)

VKM nr. 101, datë 4.2.2015, “Për miratimin e paketës së shërbimeve shëndetësore, në kujdesin shëndetësor parësor publik, që financohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor” (ndryshuar me VKM nr. 352, datë 12.06.2018)

VKM nr. 61, datë 03.02.2017, “Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme”, (ndryshuar me VKM nr. 58, datë 1.2.2023)

VKM nr. 489, datë 30.07.2021 ,”Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre”, ndryshuar me VKM nr. 196, datë 5.4.2023)

VKM nr. 908, datë 18.12.2020, “Për miratimin e paketës së barnave për trajtimin ambulator në banesë të personave të diagnostikuar me Covid-19 që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”

VKM nr. 23 datë 18.1.2023 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2022”, (ndryshuar me VKM nr. 257, datë 20.4.2023, nr. 499, datë 24.8.2023)

Vendime të Keshillit Administrativ

VKA nr 71. datë 22.12.2015 “ Për kriteret që duhet të plotësojne Farmacitë dhe Agjencitë farmaceutike për lidhjen e kontratës me Fondin,dheprocedurat për lidhjen e kontratës për vitin 2016”

VKA nr. 24 datë 26.06.2019 “ Për një ndryshim në vendimin nr 71 datë 22.12.2015 të KA“ Për kriteret që duhet të plotësojne Farmacitë dhe Agjencitë farmaceutike për lidhjen e kontratës me Fondin, dhe procedurat për lidhjen e kontratës ”

VKA nr 72 datë 22.12.2015 “ Për kriteret që duhet të plotësojnë Importuesit/Shpërndarësit Farmaceutik për lidhjen e kontratës me Fondin dheprocedurat për lidhjen e kontratës për vitin 2016”

LISTA E VENDIMEVE TE KESHILLIT ADMINISTRATIV PER VITIN 2023

LISTA E VENDIMEVE TE KESHILLIT ADMINISTRATIV PER VITIN 2022

LISTA E VENDIMEVE TE KESHILLIT ADMINISTRATIV PER VITIN 2021

LISTA E VENDIMEVE TE KESHILLIT ADMINISTRATIV PER VITIN 2020

LISTA E VENDIMEVE TE KESHILLIT ADMINISTRATIV PER VITIN 2019

LISTA E VENDIMEVE TE KESHILLIT ADMINISTRATIV PER VITIN 2018

Rregullore

Rregullore nr. 1, datë 11.02.2014, “Për sigurimin vullnetar në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”, (miratuar me VKA nr. 08, datë 11.02.2014).

Rregullore nr. 1 “Për funksionimin e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit shëndetësor”, miratuar me urdhërin nr. 277 datë 06.07.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm

Rregullore nr 2 “Për organizimin, funksionimin dhe pershkrimet e punës për drejtorinë e përgjithëshme të Fondit”, miratuar me 23. urdhërin nr. 277datë 06.07.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm

Rregullore “Për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së FSDKSH, gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19″, miratuar me urdhërin nr. 3123 datë 12.05.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm

Rregullore nr. 2, datë 18.04.2014, “Për funksionimin e Komitetit të Shqyrtimit Administrativ”, miratuar me VKA nr. 68, datë 18.04.2014, (ndryshuar me VKA nr. 62, datë 01.08.2016 dhe VKA nr. 15, datë 31.05.2019).

Rregullore nr. 3, datë 22.10.2014, “Për procedurën dhe mënyrën e kontrollit të dhënësve të shërbimit të kontraktuara me Fondin”, miratuar me VKA nr. 101, datë 22.10.2014, (ndryshuar me VKA nr. 12, datë 24.02.2015).

Rregullore nr. 1, datë 12.12.2019, “Mbi procedurat e përshkrimit, gjenerimit, ekzekutimit, kontrollit dhe rimbursimit të recetës elektronike e-Rx”, (miratuar me VKA nr. 34, datë 12.12.2019).

Rregullore “Për procedurat e ofrimit të shërbimeve On-Line nga FSDKSH”

Udhëzime

Udhëzimi nr. 13, datë 06.12.2018, “Për mënyrën e funksionimit të komisionit për miratimin e lidhjes së kontratave me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike për herë të parë me Fondin”.

Udhëzimi nr. 17, datë 23.12.2019, “Për identifikimin e të siguruarve në skemën e sigurimit shëndetësor”.(ndryshuar me udhëzimin nr.11, datë 19.11.2020)

Udhëzimi nr. 12, datë 19.11.2020 “Për trajtimin Anti-Covid ambulatory në banesë tyë personave të testuar pozitiv me SARS-COV 2, nga mjeku i familjes. (ndryshuar me udhëzimin nr. 14, datë 14.12.2020).

Udhëzimi nr. 1, datë 17.01.2020, “Mbi supervizimin dhe kontrollin e qendrave shëndetësore të kontraktuara me Fondin”.

Udhezim nr.3 date 23.07.2021 “Për lidhjen e kontratave me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike për vitin 2021”

Udhezim nr.4 date 27.07.2021  “ Për lidhjen e kontratave me importuesit dhe shpërndarësit farmaceutik për vitin 2021″

Karta Shqipëtare e të Drejtave të Pacientëve (miratuar me urdhër nr. 657, datë 15.12.2010 të Ministrit të shëndetësisë).

Kontrata e Sigurimit Shëndetësor Vullnetar.

Arkiva

L I G J Nr.9154, datë 6.11.2003 “PËR ARKIVAT”

Norma Tekniko – Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë

Vendim Nr. 4, datë 19.6.2017 për Miratimin e “Rregullore së Njësuar të Punës me Dokumentet në Autoritetet Publike të Republikës së Shqipërisë”