Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbursuara për vitin 2024, njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara ka perfunduar.

Propozimet janë dorëzuar pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, nëpërmjet protokollimit në zarf të mbyllur, sipas formatit të publikuar në njoftimin për propozimet e LBR-së 2024.

Mbas mbylljes së afatit të propozimeve ka filluar faza e shqyrtimit të aplikimeve, për të vijuar më tej me hapat e tjerë të procesit të hartimit të LBR 2024.

Vazhdon procesi i vlerësimi të propozimeve të ardhura për Listën e Barnave të Rimbursueshme 2024.