Vënde të lira pune 2023

Drejtoria e Rimbursimit 15.09.2023 Drejtor i Drejtorisë së Rimbursimit Drejtoria e Kontrollit 07.09.2023 Specialist fusha e mjekësisë, në Sektorin e Kontrollit të Parësorit Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse 13.03.2023 Përgjegjës në Sektorin e Protokoll-Arshivës  ...

Vende të lira pune 2022

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor 26.10.2022 Specialist në Sektorin e Koordinimit të Informacionit   Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor 26.10.2022 Specialist Mjek në Sektorin e Analizës, Monitorimit...

Vende të lira pune 2021

Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor 06.12.2021 Specialist Mjek në Sektorin e Kontrollit të Parësorit   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 24.06.2021 Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës...

Vende të lira pune 2020

Drejtoria e Auditit të Brendshëm 18.12.2020 Drejtor i Drejtorisë  Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit 01.12.2020 Specialist në Sektorin e Koordinimit të Informacionit Drejtoria e Auditit të Brendshëm 21.09.2020 Specialist...

Formulare dhe Dokumenta

Formular Tip (Propozime) LBR2021 Kerkese per oferte organeve te masmedias, agjencive te specializuara Kerkese_per_oferte_organeve_te_masmedias_faza_2 Kriteret per institucionet private qe lidhin kontrate me Fondin per paketat e sherbimeve Njoftim per listen e barnave...

E-Ankesa

e-Ankesa Nëse doni të kontaktoni për ankesa lidhur me shërbimet që ofron Fondi, kontaktet si më poshtë: TEL: +35542232815 E-mail: info@fsdksh.gov.al Adresa: Rr. "Sami Frashëri, "Nr.8, Kodi postar 1001, Tiranë   Aktiviteti: 08:00-16:30 e Hënë deri të...

Vende të lira pune 2019

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 22.10.2019 1- Specialist në Sektorin e Nënshkrimit Elektronik Drejtoria e Kontrollit 16.10.2019 1- Specialist Farmacist në Sektorin e Kontrollit të Farmacive/Agjensive...

Vënde të lira pune – 2018

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore Drejtoria e Kujdesit Parësor dhe Spitalor 2.11.2018 1-  Përgjegjës/ “Sektori i Shërbimit Spitalor”   Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 2.11.2018 1-  Përgjegjës/ “Sektori i Programimit dhe Menaxhimit të...

Vënde të lira pune – 2017

Vënde të lira - Drejtoria Qendrore 11.12.2017 Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore 1-  Specialist Informaticien në Sektorin Programimit dhe Menaxhimit të Databazave   04.12.2017 Drejtoria e Juridike 1-  2 (dy) Specialist në Sektorin e...