NJOFTIM PËR PROCESIN E HARTIMIT TË LBR-së PËR VITIN 2024  

Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbursuara për vitin 2024, njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara ka perfunduar.

Propozimet janë dorëzuar pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, nëpërmjet protokollimit në zarf të mbyllur, sipas formatit të publikuar në njoftimin për propozimet e LBR-së 2024.

Mbas mbylljes së afatit të propozimeve ka filluar faza e shqyrtimit të aplikimeve, për të vijuar më tej me hapat e tjerë të procesit të hartimit të LBR 2024.

Vazhdon procesi i vlerësimi të propozimeve të ardhura për Listën e Barnave të Rimbursueshme 2024.

NJOFTIM PËR PROPOZIMET E LBR 2024

Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2024 (këtu e më poshtë “LBR”), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më datë 27.03.2024, ora 16.30. Pas kësaj date, propozimet nuk do të pranohen.

Propozimet për ndryshime në LBR duhet të dërgohen nëpërmjet shërbimit postar. Dorëzimi i propozimeve do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në adresën, Rruga “Sami Frashëri”, Nr. 8, Tiranë, nëpërmjet protokollimit në zarf të mbyllur, drejtuar “Komisionit Teknik të Listës së Barnave të Rimbursuara”.

Materiali shkencor plotësues, i cili shoqëron kërkesën mund të jetë bashkëlidhur, edhe në formë elektronike (CD).

Propozimet, në çdo rast, duhet të jenë sipas formatit të mëposhtëm.

Formulari tip (Propozime) LBR 2024

Njoftim lidhur me VKM nr.58, datë 01.02.2023, për rimbursimin e fishave të diabetit

Bazuar në VKM nr.58, datë 01.02.2023, Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin 61, datë 03.02.2017, “Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme, të ndryshuar”, në datë 27 shkurt 2023 nis procesi i rimbursimit të fishave të diabetit për moshat 0-25 vjec dhe  ≥ 65 vjec, në farmacitë e rrjetit të hapur, sipas përshkrimt të recetave nga mjeku i famljes në sistemin eRX

Çdo informacion sqarues mbi procesin do të jepet nga Drejtoritë/ Degët Rajonale përkatëse të Fondit.

VKM nr. 229 date 13.04.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr.61 datë 3.2.2017, te Keshillit te Ministrave, “Per miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme”, të ndryshuar

VKM Nr.229, Datë 13.04.2022

 

Me njoftimin:  Miratohet nga Keshilli i Ministrave ndryshimi i listes se pajisjeve mjekesore (fisha diabeti) per vitin 2022 sipas shtojces nr 1 bashkalidhur vendimit. Lista e re e fishave e te diabetit i fillon efektet nga data 1.05.2022.
Te gjithe importuesit e fishave te diabetit qe importojne produktet e listuara ne kete vendim duhet te sjellin prane Fondit, dokumentacionin per lidhjen e kontratave per rimbursimin e fishave te diabetit. 

Njoftim mbi aplikimet për shërbimet publike online përmes portalit e-Albania

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit, Nr. 153 Prot., datë 25.11.2019 “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm online nga data 01.01.2020”, aplikimet për shërbimet publike do të kryhen vetëm online përmes portalit e-Albania duke nisur nga data 01.01.2020, si dhe të gjithë dokumentet administrative që shërbejnë si dokumentacion shoqërues për marrjen e shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, do të ofrohen dhe shkëmbehen vetëm elektronikisht përmes Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik nëpërmjet institucioneve shtetërore.

Fondi ofron një sërë shërbimesh elektronike në platformën eAlbania, per qytetarin dhe per subjektet farmaceutike qe kerkojne te lidhin kontrate me Fondin, (duke nisur nga 1 Mars 2022) Fondi do të pranojë aplikimet on-line për shërbimet e mëposhtme:

Aplikim për kartë shëndeti
Aplikim për kartë shëndeti për fëmijën nga kryefamiljari
Aplikim për ndryshimin e mjekut të familjes
Gjenerimi i kartës së shëndetit për fëmijët nga kryefamiljari
Gjenerim i kartës së shëndetit
Lista e sëmundjeve kronike
Lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme
Regjistrim i individit pranë mjekut të familjes
Receta ime
Aplikim për lidhjen e kontratës për herë të parë me farmacitë e tregut të hapur
Aplikim për lidhjen e kontratës me Agjencitë dhe Depot Farmaceutike
Aplikim per rilidhjen e kontrates vjetore me Agjencite dhe Depot Farmaceutike
Aplikim për rilidhjen e kontratës vjetore me farmacitë e rrjetit të hapur