Njoftim për subjektet farmaceutike për plotësimin e dosjeve të MEA

Në zbatim të ligjit nr.95/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar” si dhe vendimin nr. 314 datë 24.05.2023 “Për miratimin e llojeve dhe procedurave të lidhjes së marrëveshjeve të posaçme (MEA), duhet të dorëzoni me zarf të mbyllur, pranë Fondit kërkesat për MEA (Managed Entry Agreement) për barna origjinatore patentë të reja që kërkojnë të përfshihen për herë të parë në Listën e Barnave të Rimbursuara.

Zarfi duhet të ketë mbishkrimin: Drejtuar Komisionit Teknik të Hartimit të Listës së Barnave të Rimbursuara, për vitin 2024, kërkese për MEA (Managed Entry Agreement).

Afati përfundimtar i dorëzimit është data 17.05.2024.

NJOFTIM PËR PROPOZIMET E LBR 2024

Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2024 (këtu e më poshtë “LBR”), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më datë 27.03.2024, ora 16.30. Pas kësaj date, propozimet nuk do të pranohen.

Propozimet për ndryshime në LBR duhet të dërgohen nëpërmjet shërbimit postar. Dorëzimi i propozimeve do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në adresën, Rruga “Sami Frashëri”, Nr. 8, Tiranë, nëpërmjet protokollimit në zarf të mbyllur, drejtuar “Komisionit Teknik të Listës së Barnave të Rimbursuara”.

Materiali shkencor plotësues, i cili shoqëron kërkesën mund të jetë bashkëlidhur, edhe në formë elektronike (CD).

Propozimet, në çdo rast, duhet të jenë sipas formatit të mëposhtëm.

Formulari tip (Propozime) LBR 2024

Vënde të lira pune 2024

Drejtoria Qendrore

14.06.2024

Drejtoria e Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

Specialist në Sektorin e Studimeve të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor

 

02.04.2024

Drejtoria Juridike

Drejtor pranë Drejtorisë

 

25.03.2024

Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistikore

Specialist Informaticien pranë Sektorit të Programimit dhe Menaxhimit të Databazave

 

18.03.2024

Drejtoria e Rimbursimit

Drejtor i Drejtorisë

 

04.03.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist Ekonomist/ Mjek në Sektorin e Spitaleve

 

23.02.2024

Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare

Specialist Farmacist, në Sektorin e Kontrollit Spitalor Universitar

Specialist Ekonomist, në Sektorin e Monitorimit të Kontratave Spitalore dhe Konçensionare

 

09.02.2024

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Qytetarët

 

05.02.2024

Drejtoria e Juridike

Specialist Ekonomist/ Jurist në Sektorin e Prokurimeve

 

04.01.2024

Drejtoria e Kontrollit

Specialist në Sektorin e Kontrollit të Depove Farmaceutike