NJOFTIM PËR PROCESIN E HARTIMIT TË LBR-së PËR VITIN 2024  

Në funksion të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbursuara për vitin 2024, njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara ka perfunduar.

Propozimet janë dorëzuar pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, nëpërmjet protokollimit në zarf të mbyllur, sipas formatit të publikuar në njoftimin për propozimet e LBR-së 2024.

Mbas mbylljes së afatit të propozimeve ka filluar faza e shqyrtimit të aplikimeve, për të vijuar më tej me hapat e tjerë të procesit të hartimit të LBR 2024.

Vazhdon procesi i vlerësimi të propozimeve të ardhura për Listën e Barnave të Rimbursueshme 2024.

VKM nr. 229 date 13.04.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr.61 datë 3.2.2017, te Keshillit te Ministrave, “Per miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme”, të ndryshuar

VKM Nr.229, Datë 13.04.2022

 

Me njoftimin:  Miratohet nga Keshilli i Ministrave ndryshimi i listes se pajisjeve mjekesore (fisha diabeti) per vitin 2022 sipas shtojces nr 1 bashkalidhur vendimit. Lista e re e fishave e te diabetit i fillon efektet nga data 1.05.2022.
Te gjithe importuesit e fishave te diabetit qe importojne produktet e listuara ne kete vendim duhet te sjellin prane Fondit, dokumentacionin per lidhjen e kontratave per rimbursimin e fishave te diabetit.