Në zbatim të politikave dhe strategjive të qeverisë shqiptare, në kuadrin e përmbushjes së kushteve të përafrimit të legjislacionit evropian dhe veçanërisht të plotësimit të kushteve që lidhen me lëvizjen e lirë të njerëzve, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka marrë pjesë aktive në negocimet e Marrëveshjeve për Mbrojtjen Shoqëroremidis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverive të disa shteteve të tjera.

Ky proces udhëhiqet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe delegacioni shtetëror për negocimin përbëhet nga përfaqësues të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Procesi bazohet kryesisht në normat e Rregullores nr. 883/2004 të Këshillit të Evropës,, “Për koordinimin e sistemeve të mbrojtjes sociale”, por edhe në veçoritë dhe karakteristikat e legjislacionit të vendeve të përfshira në proces negocimi.

Lista e marrëveshjeve për mbrojtjen shoqërore:

Për një informacion më të detajuar mbi procedurat që ndiqen dhe formularët që duhet të plotësohen në zbatim të marrëveshjeve të ratifikuara, shtetasit e interesuar mund të paraqiten pranë Drejtorisë qëndrore të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor,  Sektori i Zbatimit të Marrëveshjeve Ndërkombëtare.