Në zbatim të politikave dhe strategjive të qeverisë shqiptare, në kuadrin e përmbushjes së kushteve të përafrimit të legjislacionit evropian dhe veçanërisht të plotësimit të kushteve që lidhen me lëvizjen e lirë të njerëzve, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka marrë pjesë aktive në negocimet e Marrëveshjeve për Mbrojtjen Shoqërore midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverive të disa shteteve të tjera.

Ky proces udhëhiqet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe delegacioni shtetëror për negocimin përbëhet nga përfaqësues të Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Procesi bazohet kryesisht në normat e Rregullores nr. 883/2004 të Këshillit të Evropës, “Për koordinimin e sistemeve të mbrojtjes sociale”, por edhe në veçoritë dhe karakteristikat e legjislacionit të vendeve të përfshira në proces negocimi.

Lista e marrëveshjeve për mbrojtjen shoqërore:

 

Pika kombëtare kontakti mbi informacione për shëndetin ndërkufitar/ National contact point for information on cross-border healthcare

Njësia për Marrëveshjet Ndërkombëtare/ Foreign Relations Unit:

Email: iris.hamzaraj@fsdksh.gov.al

Email: alketa.koco@fsdksh.gov.al

Email: info@fsdksh.gov.al