Sa i përket Kontratave me dhënësit e shërbimit shëndetësor parësor:

 1. Në lidhje me bazën ligjore dhe emërtimet e ndryshme janë realizuar përditësimet dhe rregullimet e nevojshme në reflektim të situatës aktuale.
 2. Në nenin 9 detyrime të drejtorit të QSH janë shtuar:
 • Përgjegjësia e drejtorit të QSH për monitorimin e procesit të vaksinimit ndaj Covid – 19 sipas targetit të vendosur si dhe hedhjen në sistemin e- vizita të tyre.
 • Përgjegjësia e drejtorit të QSH për monitorimin e procesit të hedhjes në sistemin “Si Je” të përgjigjeve përfundimtare si dhe të formularëve të vizitës dhe procedurave mjekësore sipas manualeve përkatëse dhe akteve administrative të Fondit.
 • Përgjegjësia e drejtorit të QSH në rastet e ndërprerjes së kontratës së mjekëvë të QSH, drejtori monitoron procesin e finalizimit paraprakisht të gjitha recetave të panënshkruara nga mjeku.

    Në aneksin H/1 “Treguesit e performances së QSH”,  është shtuar pika 4 mbi raportimin e realizimit të vaksinimit ndaj Covid – 19.

 1. Në nenin 10 detyrime të MPF të kontraktuar nga QSH, janë shtuar:
 • Përgjegjësia e MPF të kryejë vaksinimin ndaj Covid -19 sipas targetit të vendosur si dhe hedhjen në sistemin e- vizita të tyre.
 • Përgjegjësia e MPF në rastet e ndërprerjes së kontratës me QSH, mjeku duhet të finalizojë paraprakisht të gjitha recetat e panënshkruara përpara largimit të tij
 • Përgjegjësia e MPF të kryejë referimin për ekzaminimet në Koncensionarin e laboratorëve duke plotësuar formularin e referimit bazuar në Protokollet të Praktikës Klinike të miratuara nga MSHMS dhe duke planifikuar në kohë të sëmurët kronikë që kanë nevojë për ekzaminime laboratorike periodike.
 1. Në nenin 13 detyrime të infermierit të kontraktuar nga QSH është shtuar përgjegjësia të kryejë vaksinimin ndaj Covid -19 sipas targetit të vendosur si dhe hedhjen në sistemin e- vizita të tyre.

5. Në nenin 18 detyrimet e DRF është shtuar përgjegjësia në lidhje me monitorimin e procesit të hedhjes në sistemin “Si Je” të përgjigjes përfundimtare nga QSH sipas afatave të përcaktuara si dhe hedhjen në sistemin e-vizita të vaksinës Covid -19.

 1. Është realizuar rishikimi i disa elementëve të nenit sanksione. Më konkretisht:
 • Është shtuar masa e kushtit penal në rastet e mosraportimit nga drejtori i QSH për treguesit e performancës sipas afateve të përcaktuara.
 • Është shtuar sanksion për infermierin në rastet e mos plotësimit të formularit të vizitës si dhe formularit të procedurave mjekësore në bashkëpunim me mjekun sipas manualeve përkatëse dhe akteve administrative të Fondit.
 • Është shtuar masa e kushtit penal për infermierin në rastet e mos hedhjes në kohë të përgjigjeve përfundimtare të MPF në sistemin “Si je?”.
 1. Në kontratën me QSHS dhe QSH SOB detyrimet e drejtorit, është shtuar përgjegjësia e drejtorit në lidhje me argumentimin e treguesve të performancës dhe  cilësisë, propozimin e masave për respektimin e targetit të treguesve sipas Aneksit H, si dhe monitorimin e procesit për plotësimin e saktë të formularëve të      vizitës dhe procedurave mjekësore sipas manualeve përkatëse dhe akteve administrative të Fondit.

Gjithashtu në kontratën QSH SOB është shtuar përgjegjësia e drejtorit në rastet e ndërprerjes së kontratës së mjekëvë të QSH, drejtori monitoron procesin e      finalizimit paraprakisht të të gjitha recetave të panënshkruara nga mjeku.

 1. Në nenin 9 detyrimet e mjekut të QSH SOB dhe Nenin 4 detyrimet e mjekut OJF për ofrimin e kujdesit paliativ, është shtuar përgjegjësia për mjekun në rastet e ndërprerjes së kontratës, mjeku duhet të finalizojë paraprakisht të gjitha recetat e panënshkruara përpara largimit të tij.

 

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit – Qendër Shëndetësore 2022

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit – Qendër Shëndetësore e Specializuar 2022

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit – QENDRËS SHËNDETËSORE SHËRBIMI ONKOLOGJIK NË BANESË 2022

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit – Mjek i Organizatës Jofitimprurëse i Çertifikuar për Ofrim të Kujdesit Paliativ 2022

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit – Mjek i Qendrës Komunitare të Shëndetit Mendor 2022

Paketa e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Lista e Qendrave Shëndetësore me kontratë me Fondin për Vitin 2022

Formular

Rregjistrim personi

Kërkesë per zgjedhje/ndryshim mjeku

C’rregjistrim personi të vdekur