Sa i përket Kontratave me dhënësit e shërbimit shëndetësor spitalor:

 1. Është bërë përditësimi i bazës ligjore dhe rregullimet e nevojshme në funksion të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
 2. Në kontratat me Spitalin Universitar “Nënë Tereza” Tiranë, Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”, Spitalet Universitare Obstetrik-Gjinekologjike, Spitalet Rajonale/Bashkiake, Spitalin Rajonal “Memorial” në Fier, Spitalin Rajonal Durrës janë bërë ndryshimet si më poshtë:
 • Në nenin përkatës “llogaritja e shpenzimeve faktike” u riformulua pika për për llogaritjen e shpenzimeve faktike për shërbimet mjekësore, analiza, trajtime, ekzaminime, në funksion të llogaritjes së kostove faktike të spitalit të pacientëve të trajtuar, duke përfshirë elementët e kostos të sterilizimit dhe ekzaminimeve laboratorike të realizuar nga Koncensionari.
 • Janë rishikuar sanksionet në lidhje me moszbatimin e detyrimeve të spitalit në shërbimet me shtretër dhe shërbimin e konsultave të specializuara, për rekomandimin e barnave me rimbursim për shërbimin ambulator.
 • Është shtuar një pikë e veçantë për detyrimet e spitalit për ofrimin e shërbimive spitalore për shtetasit e huaj “jo rezident”, si dhe neni për llogaritjen e kostos për këto pacientët, të cilët marrin shërbim shëndetësor spitalor dhe evidentimi në një pasqyrë të veçantë sipas softit (pasqyra nr.8/1).
 • Është riformular pika lidhur me detyrimet e spitalit dhe personeli shëndetësor për pëmbushjen e standarteve të cilësisë së kujdesit shëndetësor spitalor, në përshtatje me politikat dhe strategjinë e MSHMS, për akreditimin e institucionit shëndetësor, sipas afateve të përcaktuara nga institucionet përgjegjëse. Spitali të punojë në vazhdimësi në lidhje me standardet dhe protokollet, performancën e përgjithshme dhe përparimin e vazhdueshëm të shërbimit spitalor, për të përmirësuar cilësinë dhe sigurinë e pacientëve.

3. Në kontratat spitalore “Të drejtat dhe detyrimet e spitalit”, Në Kontratën me Spitalin Universitar “Nënë Tereza” Tiranë, Kontratën Spitalore Rajonale/Bashkiake, Kontratën me Spitalin Rajonal Durrës është riformuluar pika në nenin përkatës: “Të drejtat dhe detyrimet e spitalit” në lidhje me përcaktimin e listës nominative të mjekëve që përshkruajnë recetën elektronike për barnat që tregtohen në farmacinë e spitalit, të cilët përcaktohen nga Drejtoria e Spitalit/Shefat e Shërbimeve përkatës, si dhe detyrimi i Drejtorisë së spitalit/Shefit të shërbimit për respektimin e tavanit buxhetor për barnat me rimbursim.

4. Në Kontratën me Spitalin Universitar “Nënë Tereza” Tiranë, janë bërë përditësimet e Aneksi nr. 6, Kontratë: “Për lëshimin e recetës me rimbursim për barnat që tregtohen në farmacinë e spitalit nga mjeku specialist i spitalit”, pjesë përbërëse e kësaj kontrate,  që nënshkruhet ndërmjet DSHUS – Shefit të Shërbimit përkatës – Mjekut Specialist të QSUNT, për lëshimin e recetës me rimbursim, konkretisht:

 • Është shtuar një nen i veçantë, “Detyrimet e Shefit të shërbimit” për përcaktimin e listës nominative të mjekëve që përshkruajnë recetën me rimbursim, negocimin e planit rimbursimit dhe respektimin e tavanit buxhetor nga mjekët dhe shërbimi përkatës, për barnat me rimbursim.
 • Në nenin “Detyrime të përgjithshme të Mjekut Specialist” është vendosur detyrimi për respektimin e tavanit buxhetor nga mjeku specialist të negociuar me Shefin e Shërbimit dhe Drejtorin e DSHSU, të cilat janë përmbledhur në Formularin A, si pjesë përbërëse e kontratës.
 • Në nenin përkatës “Detyrimet e mjekut specialist për përshkrimin e recetës me rimbursim” janë ripërcaktuar detyrimet në lidhje me zbatimin e kufizimeve të listës së barnave të rimbursueshme, protokollet e përdorimit të barnave si dhe aktet e Fondit të nxjerra për këtë qëllim, trajtimin me alternativat më pak të kushtueshme dhe argumentimin e rasteve të reja dhe me ndryshime të mjekimit.
 • Në nenin “Detyrimet e DSHSU” janë rishikuar detyrat e DSHSU në lidhje me negocimin e tavanit buxhetor të rimbursimit me shërbimin përkatës në QSUNT, sipas kërkesave të përcaktuara në Formulari A(pjesë përbërëse e aneks kontratës). Këto ndryshime konsistojnë në informimin periodik të Shërbimeve të QSUNT dhe Mjekëve specialist nga DSHSU, në lidhje me treguesit e shpenzimeve të rimbursimit dhe monitorimin e tyre.
 • Krahas vendosjes së detyrimeve të theksuara më lart janë vendosur në kontratë edhe sanksionet përkatëse për mozbatim të tyre

5. Në kontratën me Spitalin Rajonal/Bashkiak dhe kontratën me Spitalin Rajonal Durrës,  në Aneksin nr. 6, Kontratë: “Për lëshimin e recetës me rimbursim për barnat që tregtohen në farmacinë e spitalit nga mjeku specialist i spitalit”, e cila nënshkruhet ndërmjet Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Fondit – Drejtori i Spitalit Rajonal – Mjekut Specialist, është ndjekur e njëjta mënyrë argumentimi dhe janë përcaktuar të njëjtat detyrimet dhe elementë të respektimit të tavanit buxhetor, ashtu sikurse është vepruar dhe për shërbimet universitare  të QSUNT

6. Në kontratën me Spitalin Rajonal “Memorial” në Fier, është shtuar një pikë në nenin e financimit që spitali raporton pranë Fondit gjendjen e bankës të ditës së fundit të muajit paraardhës, brenda ditës së pare të punës të muajit pasardhës.

7. Në Kontratën me Spitalin Rajonal Durrës, në nenin përkatës të financimit është shtuar pika lidhur me detyrimin që spitali, për fondet e pashpenzuara në fund të vitit, i trashëgon në vitin pasardhës dhe ngelen në përdorim të tij. Përdorimi i tyre bëhet me vendim bordi spitali.

8. Në kontratat me institucionet shëndetësore jopublike që ofrojnë shërbimin e paketave shëndetësore të dializës në nenin “Detyrimet e përgjithshme për realizimin e shërbimit të paketave” janë bërë rregullime lidhur me detyrimin dhe monitorimin e spitalit dhe DSHSU  për pacientët që largohen  përkohësisht nga qendra përkatëse e hemodializës dhe rikthimin sërish në qendrën që ofron shërbimin e dializës.

9. Në kontratën me Spitalin Universitar të Traumës janë bërë përditësimet, në lidhje me detyrimet e spitalit në shërbimin e konsultave të specializuara si nen i veçantë, si dhe janë bërë përditësimit në lidhje me zbatimin e sistemit të referimit.

10. Në kontratën me spitalet rajonale bashkiake është shtuar detyrimi i spitalit për planifikimin e referimit të ekzaminimeve që realizohen nga koncensionari i laboratoreve edhe për të sëmurët kronike që trajtohen në shërbimin parësor.

11. Në kontratat spitalore janë bërë përditësimet e aneksit për ofrimin e paketave shëndetësore të miratuara me VKM në funksion të bazë ligjore në fuqi, konkretisht për ato paketa që planifikimin e tyre behet nga sistemi i referimit online.

 

Kontrata FSDKSH – Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë – 2022

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit – Spitali Rajonal Bashkiak – 2022

Kontrata FSDKSH – Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik – 2022

Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit – Spitali Rajonal Durrës – 2022

Kontrata FSDKSH – Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” – 2022

Kontrata FSDKSH – Spitali Universitar i Traumës – 2022

Kontrata FSDKSH – Spitali Rajonal Memorial Fier 2022

Kontratat me spitalet private

Kontrata DSHSU / DRF – Institucioni Shëndetësor Jo Publik – 2022

 

Kriteret që duhet të plotësojnë institucionet shëndetësore private dhe lista e spitaleve me kontratë me Fondin

KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE JOPUBLIKE PËR LIDHJEN E KONTRATËS ME FONDIN

Lista e institucioneve shendetesore te kontraktuara nga Fondi per vitin 2021