REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

PER VITIN 2022

 

Nr.

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

 

Data e përgjigjes

Përgjigje

(kliko link)

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

 

 

 

1

 

14/01/2022

Informacion lidhur me pagesat e kryera per kompanite koncesionare qe ofrojne sherbime ne sektorin e shendetesise gjate viteve 2020 dhe 2021

 

25/01/2022

Pagesat PPP gjate viteve 2020 & 2021

 

E plotë 0

 

2

 

20/01/2022

Informacion lidhur me fondin e dedikuar për qendrën shëndetësore Pustec

 

 

20/01/2022

Buxheti i QSH Pustec E plotë 0
3 11/03/2022 Informacion lidhur me funksionimin e paketave shëndetësore 15/03/2022 Paketat shendetesore E plotë 0
4 11/04/2022 Kërkesë për informacion për pacientët me diabet. 11/04/2022 Rimbursimi per DM I e II per 2021 E plotë 0
5 19/04/2022 Kërkesë për informacion për arsye studimore, lidhur me te dhena për spitalet publike për një periudhë 5 vjeçare. 19/04/2022 Deleguar në MSHMS si institucion kompetent 0
6 13/05/2022 Kërkesë për informacion lidhur me barnat që shiten në TV. 16/05/2022 Deleguar tek institucionet kompetente 0
7 02/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me arsimimin dhe punësimin e një titullari në FSDKSH. 15/06/2022 pergjigje nr 7 E plotë 0
8 02/06/2022 Kërkesë për informacion mbi praktikat shkresore mes FSDKSH dhe DR Korçë lidhur me një subjekt farmaceutik . 15/06/2022 pergjigje nr 8 E plotë 0
9 03/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të VKM-ve të posaçme për mbulimin e shpenzimeve të qytetarëve shqiptarë që kurohen jashtë vendit për periudhën 01.12.2020 deri me sot . 16/06/2022 pergjigje nr 9 E plotë 0
10 03/06/2022 Kërkesë për aplikim formulari 03/06/2022 Iu delegua drejtorisë përkatëse për ndjekje 0
11 03/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur mbi pamundësinë e pacientëve për të bërë analiza në spitalet publike. 13/06/2022 pergjigje nr 11 E plotë 0
12 03/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me mënyrën e pajisjes me kartë shëndeti të rezidentëve të huaj. 03/06/2022 pergjigje nr 12 E plotë 0
13 03/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me numrin e aplikimeve për miratim lidhje kontrate për here të pare me FSDKSH nga data 03.12.2020 deri më sot, etj 17/06/2022 pergjigje nr 13 E plotë 0
14 06/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me listen e të punesuarve në FSDKSH dhe pagat mujore. 20/06/2022 pergjigje nr 14 E plotë 0
15 07/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me Projekt Raportin e Auditit të brendshëm ne FSDKSH për periudhën 2019-2020 etj. 20/06/2022 pergjigje nr 15 E plotë 0
16 08/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të një kopje të kontratës sësistemit e-receta si edhe të kontratave të mirëmbajtjes për këtë sistem  22/06/2022 pergjigje nr 16 E plotë 0
17 09/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të Raportit të auditimit në FSDKSH nga KLSH per vitet 2015, 2016; Raportet e auditimit nga KLSH te sistemeve te teknologjisë se informacionit në FSDKSH; Raportet e Auditit te Brendshëm ne FSDKSH per vitet 2015, 2016.  22/06/2022 pergjigje nr 17 E plotë 0
18 10/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të masave disiplinore ne baze te Projekt raportit te Auditit te Brendshem 2022 etj. 27/06/2022 pergjigje nr 18 E plotë 0
19 13/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me konflikte të interesit te zv.dp te FSDKSH 28/06/2022 pergjigje nr 19 E plotë 0
20 14/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të një praktike shkresore mbi ankesën e një grupi mjekësh ndaj vendimit të DRF Shkodër 29/06/2022 pergjigje nr 20 E plotë 0
21 14/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me pagën e kategorisë së punonjësve sanitarë të QSH 14/07/2022 pergjigje nr 21 E plotë
22 17/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të programeve të punës për implementimin e sistemeve të DIAS 30/06/2022 pergjigje nr 22 E plotë 0
23 17/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të vendimeve te Drejtorise se Kontrollit ne FSDKSH gjate periudhës janar 2021 – mars 2022, per kushte penale/gjobitje të importuesve farmaceutikë, me të cilët Fondi ka kontratë. 30/06/2022 pergjigje nr 23 E plotë 0
24 20/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të planit vjetor te Drejtorisë së Kontrollit. etj. 04/07/2022 pergjigje nr 24 E plotë 0
25 21/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të një kopje të kontratës për “Sistemin on line te depove farmaceutike E-depo’”2021. 04/07/2022 pergjigje nr 25 E plotë 0
26 21/06/2022 Kërkesë për vënien në dispozicion të konstatimeve te Raportit te Auditit te Brendshem 2016 dhe Raportit KLSH lidhur me rimbursimin e një suplementi. 04/07/2022 pergjigje nr 26 E plotë 0
27 29/06/2022 Kërkesë për informacion lidhur me Dr. Juridike në Fond 14/07/2022 pergjigje nr 27 E plotë 0
28 13/09/2022 Kërkesë për informacion lidhur me Marrëveshjen me Italinë për pacientët shqiptarë (e deleguar nga MSHMS) 13/09/2022 E plotë 0
29 26/09/2022 Kërkesë për informacion lidhur me pikat e kontaktit te shpërndarjes së kartave të shëndetit sipas DRF 27/09/2022 përgjigje nr.29 E plotë 0
30 05/10/2022 Kërkesë për informacion lidhur me rimbursimin e fishave të diabetit për pensionistët 13/10/2022 përgjigje nr.30 E plotë 0
31 10/10/2022 Kërkesë për informacion lidhur me te dhena per pacientët me probleme të shëndetit mendor 12/10/2022 përgjigje nr.31 E plotë 0
32 12/10/2022 Kërkesë për informacion lidhur me te dhena për spitalet që trajtojnë pacientët me probleme të 12/10/2022 përgjigje nr.32 E plotë 0
33 15/11/2022 Kërkesë për informacion lidhur listën e plotë te medikamenteve në dispozicion të QSH Kamëz për vitin 2022 17/11/2022 pergjigje nr.33 E plotë 0
34 30/11/2022 Kërkesë për informacion lidhur me të dhena për trajtimin e fëmijëve me probleme të dëgjimit 14/12/2022 përgjigje nr.34 E plotë 0
35 06/12/2022 Kërkesë për informacion lidhur me të dhëna për spitalet psikiatrik në vend
(deleguar nga MSHMS)
15/12/2022 përgjigje nr.35 E plotë 0