REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

PER VITIN 2023

Nr.

Data e kërkesës        

Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

 

1

 

13/01/2023

Informacion rreth sëmundshmërisë së fibrozës cistike.

 

13/01/2023

 

 përgjigje nr 1

 

E plotë

 

0

 

2

 

18/01/2023

Informacion lidhur me recetën elektronike për ilaçet e rimbursueshme për pacientët me sëmundje kronike dhe info për shërbimin e dializës.

 

26/01/2023

 

 përgjigje nr 2

 

E plotë

 

0

 

3

 

24/01/2023

Informacion për trajtimin mjekësor të ish naftëtarëve, bazuar në ligjin nr.8/2017 “Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe gazit”.

 

26/01/2023

 

 përgjigje nr 3

 

E plotë

 

0

4 15/02/2023 Vënie në dispozicion dokumentacioni lidhur me shumën e rimbursimit të disa barnave të LBR.
5 13/05/2023 Informacion mbi targat e automjeteve të institucionit.
6 16/03/2023 Informacion lidhur me disa të dhëna për pacientët me diagnozë Skleroza multiple. 16/03/2023   përgjigje nr 6 E plotë 0
7 24/04/2023 Informacion lidhur me përfitimin e pagesës s ë zbritshme për mjekimin e fëmijës jashtë vendit. 28/04/2023  përgjigje nr 7 E plotë 0
8 28/04/2023 Informacion lidhur me rregjistrimin e disa barnave në Shqipëri. 03/05/2023

 

 përgjigje nr 8

 

E plotë 0
9 05/05/2023 Informacion lidhur me shërbimin e kujdestarëve për pensionistët. 08/05/2023

 përgjigje nr 9

 

E plotë 0
10 23/05/2023 Informacion për profilet e teknicienëve mjekësorë. 25/05/2023

 përgjigje nr 10

 

E plotë 0
11 12/06/2023 Informacion për punim masteri në farmaci klinike. 19/06/2023

 përgjigje nr 11

 

E plotë 0
12 22/06/2023 Kërkesë për vërtetim. 22/06/2023 Përcjellë për ndjekje në sektorin përkatës 0
13 27/06/2023 Informacion lidhur me të dhënat për pacientët me sëmundje obstructive kronike të mushkërive , në Tiranë për vitet 2012 – 2022. 17/07/2023 përgjigje 13 E plotë 0
14 07/07/2023 Vënie në dispozicion dokumentacioni lidhur me shumën e rimbursimit të disa barnave të LBR.
15 17/07/2023 Informacion lidhur me rimbursimin e shpenzimeve për trajtim mjekësor në spitale private. 17/07/2023 përgjigje 15 E plotë 0
16 21/07/2023 Informacion lidhur me ofrimin e shërbimit të hemodializës për shtetasit kosovarë me qëndrim të përkohshëm në Shqipëri. 25/07/2023 përgjigje 16 E plotë 0
17 15/08/2023 Informacion lidhur me detyrimet e mjekut të familjes. 15/08/2023 Përcjellë në sektorin përkatës
18 11/09/2023 Informacion lidhur me një medikament për leuceminë kronike. 14/09/2023 Përcjellë në sektorin përkatës
19 12/09/2023 Informacion lidhur me kontratat koncesionare të Check-up.
20 27/09/2023 Informacion mbi lidhjet e kontratave me farmacitë. 10/10/2023 Përcjellë në sektorin përkatës