REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

PËR VITIN 2024

Nr.

Data e kërkesës        

Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

1 14.02.2024 Kopje e gjithë kontratave të marrjes me qira të pronave të paluajtshme nga ana e FSDKSH dhe DRF.
2 16.02.2024 Kërkesë për informacion lidhur me mungesën e një medikamenti. 16/02/2024 Përcjellë sektorit përkatës 0
3 19.02.2024 Kërkesë për informacion lidhur me shërbimin paliativ. 19.02.2024 pergjigje nr 3 E plotë 0
4 20.02.2024 Kërkesë për informacion lidhur me 22.02.2024 pergjigje nr 4 E plotë 0
5 08.03.2024 Kërkesë për informacion lidhur me Listën e barnave të Rimbursueshme. 25.03.2024 pergjigje nr 5 E plotë 0
6 12.03.2024 Kërkesë për informacion lidhur me te dhëna për paketën shëndetësore te transplantit të veshkës 12.03.2024 pergjigje nr 6 E plotë 0
7 13.03.2024 Kërkesë për informacion lidhur me pacientët me Parkinson dhe medikamentet. 25.03.2024 pergjigje nr 7 E plotë 0
8 20.03.2024 Kërkesë për informacion lidhur me mungesë bari. 25.03.2024 pergjigje nr 8 E plotë 0
9 21.03.2024 Kërkesë për informacion lidhur me farmacitë me vlerat më të larta të rimbursimit për vitin 2023. etj 05.04.2024 pergjigje nr 9 E plotë 0