Ne duhet të ofrojmë shërbim shëndetësor kudo dhe me cilësi!
Në analizën 3-mujore të punës së FSDKSh-së me drejtoret rajonalë për të diskutuar mbi problematikat e hasura si dhe çfarë duhet të bëjmë më mirë.
Kontrolle dhe masa të njëpasnjëshme për të eleminuar çdo fenomen të lidhur me konfliktin e interesit dhe abuzivitetin me keqpërdorimin e fondeve për rimbursimin e barnave.
Brenda muajit maj do të përfundojmë pastrimin e regjistrit të shtetasve, në mënyrë që implementimi i recetës elektronike në të gjithë vendin të jetë sa më efikas.