Formulare dhe Dokumenta

Formular Tip (Propozime) LBR2021 Kerkese per oferte organeve te masmedias, agjencive te specializuara Kerkese_per_oferte_organeve_te_masmedias_faza_2 Kriteret per institucionet private qe lidhin kontrate me Fondin per paketat e sherbimeve Njoftim per listen e barnave...

E-Ankesa

e-Ankesa Nëse doni të kontaktoni për ankesa lidhur me shërbimet që ofron Fondi, kontaktet si më poshtë: TEL: +35542232815 E-mail: info@fsdksh.gov.al Adresa: Rr. "Sami Frashëri, "Nr.8, Kodi postar 1001, Tiranë   Aktiviteti: 08:00-16:30 e Hënë deri të...