Këshilli Administrativ i FSDKSH me vendim nr.88, datë 21.10.2016 miratoi emërimin e Z. Erion Manohasa në detyrën e Drejtorit të Përgjithshmëm të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Zoti Manohasa merr këtë detyrë  pas një eksperience të gjatë dhe të suksesshme në fushën administrative dhe atë akademike. Ai ka përfunduar studimet e larta në fushën e jurisprudencës në Universitetin e Studimeve të Romës ” La Sapienza” Itali dhe mban titullin Doktor i Shkencave, pasi ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin e Studimeve të Romës ”Tor Vergata”, Itali.

Zoti Manohasa ka mbajtur  një sërë postesh të rëndësishme në administratën shtetërore, si  Drejtor i Përgjithshëm i Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit, Marrëdhënieve të Punës dhe Dialogut Social në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. Gjithashtu ka  një aktivitet të spikatur e në fushën akademike dhe ka qenë lektor në disa universitete në fushën e të drejtës private, përfshirë lëndën e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit.

Z.Manohasa merr detyrën e rëndësishme të drejtimit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në momentin kur ky institucion është angazhuar në mirëmenaxhimin e fondeve të buxhetit të shtetit, për të rritur cilësinë e shërbimit dhe transparencës ndaj qytetarëve.