Lista e barnave te rimbursuara 2019 hyn në fuqi, sipas VKM nr. 444 date 26/06/2019 “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre”.

Lista e Barnave të Rimbursuara 2019

Lista e Barnave të Rimbursuara që Tregtohen në Farmacinë e Spitaleve 2019

Botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë Nr. 94, Datë. 01/07/2019