Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor njofton subjektet farmaceutike, të cilat kanë kontratë me FSDKSH, që pritet të ndodhë indeksimi i çmimeve të barnave të Listës së Barnave të Rimbursueshme, bazuar në çmimet CIF 2019, të miratuara nga Komisioni i Çmimeve të Barnave.
FSDKSH fton subjektet farmaceutike me kontratë të marrin masat e nevojshme.
Çdo procedurë do të jetë transparente, në raport me qytetarët dhe subjektet me kontratë me FSDKSH.