Në mbështetje të ligjit Nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të Fondit dhe të rregullores së brendshme të funksionimit të tij, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor zhvilloi procedurën për rekrutimin e Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Fondit Tiranë.

Në përfundim të procesit të vlerësimit, kandidati fitues rezuloti:

Për pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Fondit Tiranë, fitues rezulton Z. Adrian Gurma, me 84.3 pikë totale.