Në mbështetje të ligjit Nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të Fondit dhe të rregullores së brendshme të funksionimit të tij, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor zhvilloi procedurën për rekrutimin e Kryetarit të Degës Lushnje.

Në përfundim të procesit të vlerësimit, kandidati fitues rezuloti:

– Për pozicionin Kryetar Dege i Fondit, Lushnje, fitues rezulton Z. Dorjan Biti, me 55 pikë totale.