Gjykata Administrative e Apelit Tiranë rrëzoi padinë e ngritur nga Urdhri i Farmacistit ndaj Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Në datë 30 qershor Gjykata Administrative e Apelit Tiranë rrëzoi padinë e ngritur nga Urdhri i Farmacistit ndaj Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për rishikimin e vendimit të Këshillit Administrativ të FSDKSH-së nr. 71, datë 22.12.2015, “Për kriteret që duhet të plotësojnë farmacitë dhe agjencitë farmaceutike për lidhjen e kontratës me Fondin dhe procedurat për lidhjen e kontratës për vitin 2016” dhe shfuqizimin e disa pikave në përmbajtjen e tij.

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, duke e vlerësuar Urdhërin e Farmacistit si një partner në ushtrimin e misionit të tij, organizoi disa tryeza diskutimesh mes përfaqësuesve të dy institucioneve, diskutime të cilat u ndërprenë pasi UFSH-ja depozitoi padi në gjykatë për zgjidhjen e pretendimeve të tyre. UFSH-ja kundërshtoi kriteret e parashikuara në pikat 10, 13, 14, 15, 19 dhe 20 të kreut I, të vendimit të Këshillit Administrativ të FSDKSH-së nr. 71, datë 22.12.2015, të cilat kishin të bënin, mes të tjerash, me distancën jo më pak se 20 metra që farmacitë duhet të kenë nga kufiri i jashtëm i institucionit shëndetësor publik; sipërfaqen e shfrytëzueshme prej 50 m2 që duhet të kenë farmacitë që lidhin kontratë për herë të parë me Fondin, ndërsa agjencitë farmaceutike 15 m2, si dhe, kriterin që parashikonte zgjidhjen e kontratës së Fondit me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike, të cilat janë në hetim nga organi i akuzës deri në përfundimin e plotë të hetimeve.

Vendimi i formës së prerë u shpall dje, ku Gjykata Administrative e Apelit, i gjeti të pabazuara në ligj pretendimet e UFSH-së, ndërkohë që procesi gjyqërore për këtë padi nisi më 8 prill 2016.