Në përgjigje të statusit në rrjetin social Facebook të deputetes të Partisë Demokratike, znj. Albina Deda mbi rimbursimin e produktit NeuraAID II MLC901 Ju sqarojmë se :

Nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor  me Urdhërin nr.3666/1,datë 09.11.2015, është ngritur grupi i punës  për të ushtruar kontrolle në DRF Tiranë me objekt: Vlerësimin e aktivitetit të DRFSDKSH Tiranë për periudhën  Qershor –Tetor 2015.

Nga strukturat e auditit tonë të brendshëm kemi konstatuar se janë lëshuar receta me rimbursim për produktin NeuraAID II MLC901 për kategorinë e vetaranëve dhe invalidëve të luftës. Kjo kategori në bazë të legjislacionit dhe akteve nënligjore në fuqi ka të drejtën të përfitojë barna falas për trajtim ambulator të sëmundjeve kronike si brenda listës së barnave me rimbursim ashtu edhe jashtë saj. Në këto kushte duke konstatuar parregullsi qoftë në lëshimin, ekzekutimin dhe rimbursimin e recetave për këtë kategori lidhur me produktin NeuraAID II MLC901, Drejtoria e Auditit të Brendshëm në FSDKSh në raportin final të evadimit të masave organizative, disiplinore, administrative, dhe zhdëmtuese, me nr.3666/3, datë 03.03.2016 i ka bërë prezent këto masa DRFSDKSh-së Tiranë, e cila menjëherë ka nisur zbatimin e tyre.

Këto masa të cilat tashmë janë ekzekutuar, konsistojnë në:

  1. Nxjerrjen e akteve administrative për rikuperimin e dëmit financiar të shkaktuar.
  2. Masat administrative dhe të karaketrit disiplonor për të gjithë zinxhirin e individëve që rezultojnë të përfshirë në këtë fenomen.
  3. Marrjen e masave disiplinore për largimin nga puna për 7 punonjës të DRFSDKSH-së Tiranë.
  4. Dërgimin e dosjes pranë autoriteteve ligjzbatuese për të thelluar hetimin dhe nxjerrjen e përgjegjësve.

Për të pasur një tablo më të qartë të situatës në DRFSDKSh Tiranë Drejtorja e Përgjithshme e FSDKSH-së, znj, Vjollca Braho në fillim të muajit prill ka ngritur grupin e punës dhe ka urdhëruar që për periudhën janar 2015 – 31 mars 2016, të ushtrohet kontroll mbi të gjithë aktivitetin e kësaj drejtorie. Paralelisht me këtë proces janë hartuar programet e punës për të ushtruar kontroll në të gjitha Drejtoritë Rajonale të FSDKSh-së në të gjithë vendin.

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor  rikthekson edhe njëherë se janë strukturat e tij të brendshme që kanë konstuar dhe marrw masat e nevojshme duke e referuar rastin e fenomenit abuzues me produktin NeuraAID II MLC901 pranë organeve ligjzbatuese. Gjithashtu, Fondi garanton se do të ushtrojë gjithë kopetencat dhe autoritetin e njohur nga ligji në funksion të misionit të tij për të garantuar administrimin e  skemës së  sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, duke synuar mbulimin e popullsisë në përfitimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si në sektorin publik dhe atë privat, të menaxhojë burimet financiare, të zhvillojë skemën e sigurimeve shëndetësore me qëllim që të siguruarit të marrin shërbime sa më cilësore dhe në përputhje me nevojat reale.