“Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 101 datë 27.02.2019 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 218, datë 20.4.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe masës së mbulimit të çmimit të tyre”, ju informojmë që më datë 01.03.2019 hyn në fuqi Lista e Barnave të Rimbursueshme me çmimet e indeksuara, link më poshtë;

LISTA I – Lista e Barnave qe tregetohen ne Farmacite e spitaleve 2018

LISTA II – Lista e Barnave te Rimbursuara për farmacitë e tregut të hapur 2018