Në mbështetje të Ligjit Nr. 10 383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të nenit 10, pika 1, shkronja “r”, të Statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, ju informojmë se:

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, Drejtori i Përgjithshëm i Fondit miratoi

Urdhërin Nr. 253, datë 18.10.2017, “Për lehtësimin e kërkesave dokumentare për shërbimet e ofruara nga Fondi”.