Në zbatim të Udhëzimit nr 15 data 10.12.2015 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 33 datë 26.12.2014 “Për kartën e Shëndetit”” ju njoftojmë se:
• Afati i kategorisëpërfituese “I punësuar” bëhet: 1 vit nga data e lëshimit.
• Afati i kategorisë përfituese “I sëmurë me Ca” bëhet: Pa afat.
• Afati i kategorisë përfituese “Invalid i plote” bëhet: Nga data e lëshimit të kartes deri në afatin e vërtetimit.
• Për të siguruarit që paraqiten me kartë shëndeti recetat me rimbursim do të ekzekutohen me paraqitjen e kartës së shëndetit.
• Duke filluar nga data 1 Janar 2016, karta e shëndetit është dokument i vetëm që vërteton se personi është i siguruar në skemën e sigurimeve shëndetësore.
 Vlefshmëria e librezave të shëndetit në qarkullim përfundon më 31 Dhjetor 2015.

 

 1Shëndeti nuk është privilegj, është e drejta jote

Mbulimi Universal është një objektiv madhor i programit të Qeverisë në sistemin e kujdesit shëndetësor. Por për ta bërë të prekshëm për këdo duhet ta shoqërohet me Aksesin Universal.

Kështu, u hodh hapi i parë, madhor dhe konkret drejt Mbulimit Universal, duke hartuar dhe vënë në zbatim programin kombëtar të kontrollit bazë shëndetësor për të gjithë shqiptarët rezidentë në grupmoshën 40–65 vjeç.

Janë rreth 900 mijë shqiptarë që janë të ftuar, që një herë në vit të paraqiten në qendrën shëndetësore të vendbanimit dhe të bëjnë kontrollin bazë shëndetëtsor, pa pagesë, pavarësisht nëse janë, apo jo, të siguruar për kujdes shëndetësor.

Ndërkohë, Qeveria është angazhuar për të realizuar disa objektiva.

Së pari, krijimi i një institucion që do të jetë paguesi i vetëm i shërbimit të kujdesit shëndetësor, dhe fakti që Fondi merr përsipër të paguajë këtë shërbim si për institucionet publike, ashtu dhe ato jopublike, është mishërimi i këtij angazhimi.

Së dyti, vlerësimi i institucioneve publike si komplimentare, apo plotësues të njëri-tjetrit, duke qenë të vetëdijshëm se në këtë mënyrë plotësohen më mirë nevojat që ka sistemi i kujdesit shëndetësor në vend.

Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve publikeve dhe jo-publike do të sjellë një të ardhme të sigurtë dhe me standardet e duhura për kujdesin shëndetësor.

Së treti, identifikimi I  dy grup-sëmundjeve që do të marrin vëmendje të shtuar, pasi janë ato që kanë prevalencë më të lartë në Shqipëri, krijojnë më shumë kosto në shëndet, krijojnë më shumë fatalitete, dhe shkurtojnë më shumë vite jetë të shëndetshme, – siç janë sëmundjet tumorale dhe ato kardiovaskulare.

Të vetëdijshëm për mungesat e mëdha që u trashëguan në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor, si dhe për faktin se do të duhej të qeverisej në një kontekst burimesh të kufizuara financiare dhe njerëzore në një të ardhme jo vetëm të afërt, Qeveria u angazhua në Programin e saj  se do të bashkëpunonin me institucionet jopublike shëndetësore, duke financuar 100% elementë të caktuar të kujdesit shëndetësor, apo të njohura ndryshe si paketat e shërbimeve të kujdesit shëndetësor.

Hartimi i paketave shëndetësore të shërbimit është tashmë një realitet, por edhe një risi në financimin e shërbimeve spitalore në vend. Përfituesit e këtyre 10 paketave, të miratuara në qershor 2014, mbulohen 100% nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, si në rastin e marrjes së shërbimit në spitalet publike, ashtu edhe në ato private, që tashmë janë kontraktuar nga Fondi.

Ky është shembull i qartë se si mund të përdoren në mënyrë të mjaftueshme paratë publike për të marrë shërbime thelbësisht jetike, brenda sistemit të sotëm të financimit të shëndetësisë. Kriteret mbi të cilat u hartuan këto paketa, jane kritere mjekësore, ekonomike dhe sociale, që do të thotë se, në hartimin e tyre , u vlerësua shkalla e ofrimit të shërbimit në ndihmë të përmirësimit të cilësisë së jetës, të shmangies se përkeqësimit të mëtejshëm të shëndetit dhe të rritjes së jetëgjatësisë.

Gjithashtu, ky është një hapi tjetër cilësor drejt vendosjes së Mbulimit dhe Aksesit Universal në sistemin e kujdesit shëndetësor në vend.

Për herë të parë, puna për hartimin e paketave të tilla të shërbimeve shëndetësore u realizua në një kohë të shkurtër, falë përfshirjes së një ekipi profesionistësh, për të siguruar që askush të mos përballet me pengesa financiare, moshore, gjinore, gjeografike apo kulturore në marrjen e shërbimit të kujdesit shëndetësor

Më konkretisht, bëhet fjalë për 10 shërbime spitalore:

– Dializa

– Transplanti I veshkave

– Terapia e flakjes akute

– Pacemaker definitive

– Angiografi koronare

– Angioplastike koronare

– Interventet valvolare

– Interventet kongenitale

– By pass koronar

– Implanti koklear për fëmijët me problem dëgjimi

 

Dita Botërore e Sensibilizimit kundër HIV/AIDS organizohet çdo vit më 1 dhjetor për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me HIV/AIDS dhe për të demonstruar solidaritetin ndërkombëtar në përballimin e kësaj pandemie. Kjo ditë është një mundësi për të shpërndarë informacion lidhur me situatën e kësaj pandemie dhe për të inkurajuar përparimin në parandalimin, trajtimin dhe kujdesin për HIV/AIDS në të gjithë botën, veçanërisht në vendet me prevalencë të lartë.

Nga viti 2011 deri në vitin 2015, Dita Botërore e HIV/AIDS-it organizohet nën sloganin:

Drejt zeros: Zero infeksione të reja nga virusi HIV, Zero diskriminim për personat me HIV/AIDS, Zero vdekje nga AIDS”

Faktet kryesore për HIV/AIDS

  • HIV vazhdon të jetë një çështje madhore globale e shëndetit publik që ka marrë më shumë se 34 milionë jetë deri tani. Vetëm në vitin 2014, rreth 1.2 milionë njerëz kanë vdekur globalisht nga shkaqe të lidhura me HIV-in.
  • Në nivel global, deri në fund të vitit 2014, numri i personave që jetojnë me HIV ishte rreth 36.9 milionë, me 2 milionë raste të reja vetëm në vitin 2014.
  • Infeksioni HIV diagnostikohet nëpërmjet testeve të shpejta diagnostike, që zbulojnë praninë ose mungesën e antitrupave të HIV-it. Këto teste japin rezultate të shpejta; esenciale për diagnozën dhe trajtimin e hershëm.
  • Nuk ka shërim për infeksionin HIV. Megjithatë, trajtimi efektiv me medikamente antiretrovirale (ARV) mund të kontrollojë virusin në mënyrë që personat me HIV të gëzojnë jetë të shëndetshme dhe produktive.
  • Është vlerësuar se, aktualisht vetëm 51% e personave me HIV dinë statusin e tyre të infektimit me HIV, pra nëse ata janë të infektuar apo jo.
  • Në vitin 2014, 14.9 milionë njerëz që jetojnë me HIV, të cilët përfaqësojnë 40% të personave që jetojnë me HIV, morën terapi antiretrovirale në nivel global.

Për më tepër informacion vizitoni linkun http://ishp.gov.al/event/1-dhjetor-2015-dita-boterore-kunder-hivaids/

2015 Posteri HIVAIDS 847x477

 

Ushqyerja e shëndetshme dhe Diabeti

Mbroni të ardhmen tuaj!

Në 14 nëntor, në Ditën Botërore të Diabetit, të gjitha komunitetet mjekësore dhe shoqatat e diabetit bashkohen në një zë të fuqishëm për të parandaluar diabetin, këtë “pandemi” të re globale.

Dita Botërore e Diabetit për vitin 2014-2016, ka nё fokus jetesën e shëndetshme dhe diabetin. Mesazhet kyçe kanë për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për zgjedhje të shëndetshme, të cilat mund të jenë zgjedhje të lehta për personat me diabet.

Çdo vit ka një temë të caktuar. Për periudhën 2014-2016 tema kryesore është:

Ushqyerja e shëndetshme dhe Diabeti. Mbroni të ardhmen tuaj!

Mesazhet kyçe për këtë vit janë:

Vepro për të ndryshuar jetën tënde sot!

Vepro për të ndryshuar botën nesër!

Ushqyerja e shëndetshme luan një rol të rëndësishëm në menaxhimin e të gjithë tipeve të diabetit.

Aksesi pёr ushqime tё shёndetshme dhe tё pёrballueshme ёshtё esencial pёr tё ulur barrёn e sёmundjes sё diabetit dhe sigurimin e zhvillimit tё qёndrueshёm global.

Diabeti, një sëmundje, me përmasat e një epidemie, në Programin e Kontrollit Shëndetësor Bazë pa pagesë (40-65 vjeç) në Shqipëri, kontrolli për diabetin ka një vemendje të veçantë. Nga të dhënat e të cilit rezulton se: 4% e personave që kanë bërë kontrollin rezultojnë me diabet dhe nuk e dinë. Dhe nëse ky 4% ka dalë nga grupmosha 40-65 vjeç, do të thotë që është dhe më e madhe përqindja e personave në Shqipëri që janë me diabet dhe nuk e dinë që janë me diabet. Ndërkohë, 12,5% e personave që kanë bërë kontrollin, vlerësohen si paradiabetikë.

Për më tepër informacion vizitoni linkun http://ishp.gov.al/event/14-nentor-dita-boterore-e-diabetit/