Lista e Barnave

Nga data 01.05.2022 hynë në fuqi LBR e indeksuar, në zbatim të;

VKM Nr.230, datë 13.04.2022, PËR DISA NDRYSHIME NË VKM nr. 489, datë 30.07.2021, “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre”

Lista I “Barnat Spitalore” dhe Lista II “Barnat e Rrjetit te hapur” te Indeksuar per vitin 2022

 

 

 

 

Lista e Barnave te Rimbursuara 2021

Lista I Barnat Spitalore 2021

Lista II Barnat e rrjetit te hapur 2021

 

Lista e Barnave te Rimbursuara 2021

VKM nr. 489, datë 30.07.2021 ,”Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre”