Lista e Barnave

Njoftim mbi Listën e Barnave të Rimbursuar me çmime të Indeksuara

Lista e Barnave të Rimbursuara me çmime të indeksuara do të hyjë në fuqi në datën 08.04.2024, miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 209 datë 03.04.2024 Për një ndryshim në Vendimin Nr. 489 dat 30.07.2021 të Këshillit të Ministrave,  “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe masën e mbulimit të çmimit të tyre”, të ndryshuar.

Lista I -_Barna të cilat tregtohen në farmacitë spitalore_2024

Lista II -_Barna të cilat tregtohen në farmacitë e rrjetit të hapur_2024

VKM Nr.209, Dt 03.04.2024

 

Lista e Barnave të Rimbursuara 2021

Lista I Barnat në Farmacitë Spitalore 2021

Lista II Barnat në Farmacitë e rrjetit të hapur 2021

VKM nr. 489, datë 30.07.2021 ,”Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre”