Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor shpall konkurimin për pozicionin e punës për:

1- Kryetar Dege Lushnje